=''/>

1, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

రంగు మార్చిన రేక మందార


రోజూ  ఒకే  రంగు లో  పూసి  బోర్ కొట్టిందో  ....లేకపోతే   దానికి కూడా  కొత్తదనం  కావాలనిపించిందో .....

   మా ఇంట్లో  మందార ఇలా పూసింది. 

 ఎరుపు మందార,  ఇదీ  పక్క పక్క కలిసి పోయి  ఉంటాయి.   అప్పుడప్పుడూ  ఇలా పూస్తూ  ఉంటుంది .  

ఆరు నెలలు సహవాసం చేస్తే వారు వీరవుతారంటారు.  ఈ మందార మొక్కలు రెండూ  పక్కపక్కన ఆరేళ్ల పైనుండీ ఉంటున్నాయి మరి! పూర్తిగా కాకపోయినా  ఆ మాత్రం రంగన్నా  అంటించుకోదా? 


5 కామెంట్‌లు: