=''/>

11, జనవరి 2010, సోమవారం

ముగ్గుల పోటీ


మా బాబు వాళ్ళ స్కూల్ లో ఈ రోజు ముగ్గుల పోటీ జరిగింది .

మా బాబు పోటీ లో పాల్గొనడానకి పేరు ఇచ్చేసేను ,నువ్వు రావాలి అని గొడవ చేస్తే వెళ్లాను . నాకు పని ఉంది రావడం కుదరదు అంటే వినలేదు .
వాడి గొడవ పడలేక వెళ్ళాను కాని ,నేను పెద్ద్డగా ఉత్సాహం చూపలేదు . అయినా దీనికి కాన్స్ లేషన్ బహుమతి వచ్చింది . మా బాబు ఆనందానికి అంతు లేదు . ఇంకా బాగా వేస్తె బాగుండేది ,మొదటిది కాని ,రెండో బహుమతి కాని వచ్చును అనుకున్నాడు .


5 కామెంట్‌లు: