=''/>

15, నవంబర్ 2009, ఆదివారం

టమాటా,మిరపమొక్కలు.

టమాటాలను మనం ఇంచుమించు అన్నికూరలలోనూ వాడతాము.కొద్దిగా శ్రద్ద పెడితే మనమే ఇళ్ళకాడ కుండీలలో టమాటా మొక్కలును పెంచుకోవచ్చు.
టమటాలను ముక్కలు కోసేటప్పుడు,వాటిలో గింజలను ,ఒకనీళ్ళగిన్నె లోకి తీసుకోవాలి.ఆనీళ్ళను పూల కుండీలో పోస్తే మూడునాలుగు రోజులలో చిన్నచిన్న మొలకలు వస్తాయి .వాటిని జానెడు పొడవు అయ్యే వరకూ ఆకుండీలోనే వుంచి తరువాత వేరే దానిలో వేసుకొంటే రెండునెలలో కాయలు కాస్తాయి .మనము సొంతముగా పండిచిన కూరగాయలతో వండుకొంటే ఎంత తుత్తి గా ఉంటుందండి.
అలాగే మిరపమొక్కలు కూడాపెంచవచ్చు. ఎండుమిరపకాయల డబ్బా కాళీ ఐపోయాక దానిలో అడుగున గింజలు ఉంటాయి .వాటిని పాడేయకుండా పూలకుండీలో వేస్తే మొక్కలు లెగుస్తాయి .వాటిని కొద్దిగా పెరిగాక వేరే కుండీలోవేస్తే అవికూడా రెండు ,మూడునెలలోనే కాపుకొస్తాయి.

1 కామెంట్‌: